განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები: Something და Nothing


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ნაცვალსახელები [Pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გვეხმარება, თავი ავარიდოთ არსებითი სახელის გამეორებას.

განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები [Indefinite pronouns] არ მიემართება კონკრეტულ პიროვნებას, ნივთს ან რაოდენობას.

Something მიემართება ობიექტებს, რომლებსაც განუსაზღვრელი რაოდენობა აქვთ, ხოლო nothing საგნის არ არსებობას აღნიშნავს.

Form

Something შესაძლოა გამოვიყენოთ როგორც წინადადების ან კითხვის სუბიექტი/ობიექტი. ჩვენ მას ვიყენებთ მხოლობითი რიცხვის დადებით წინადადებაში. სტრუქტურა ასეთია:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing შესაძლოა გამოვიყენოთ როგორც წინადადების ან კითხვის სუბიექტი/ობიექტი. ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ მას უარყოფით წინადადებაში, იმიტომ რომ მას უკვე აქვს უარყოფითი მნიშვნელობა. სტრუქტურა ასეთია:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Something

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the gas oven.

Nothing

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in good state.

Use

განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები არ მიემართება რომელიმე კონკრეტულ ადამიანს, საგანს ან რაოდენობას. Something გამოიყენება დაუკონკრეტებელი საგნების გამოსახატად. Nothing მიემართება არარსებულ ობიექტებს.

Summary

განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები [Indefinite pronouns] არ მიემართება კონკრეტულ ადამიანს, საგანს ან რაოდებობას.

Something გამოიყენება საგნების განუსაზღვრელი რაოდენობის აღსაწერად. სტრუქტურა ასეთია:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing გამოიყენება საგნებისთვის, რომლებიც არ გვაქვს. სტრუქტურა ასეთია:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

მაგალითად:
— “There is something in the fridge.” = Something მიანიშნებს, ობიექტის არსებობაზე.
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing მიანიშნებს, ობიექტის არ არსებობაზე.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License