უთვლადი არსებითი სახელები

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

უთვლადი არსებითი სახელების [Uncountable nouns] დათვლა შეუძლებელია და ისინი მიემართება მასას [mass] {იხილეთ თვლადი და უთვლადი არსებითი სახელები, A1 დონე}.

Form

უთვლადი არსებითი სახელები მიემართება საგნებს, რომლებსაც მასად და არა განცალკევებულ საგნებადაა აღქმული. გვაქვს სამი სახის უთვლად არსებითი სახელი:

 1. მხოლოდ მხოლობითი ფორმით: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. მხოლოდ მრავლობითი ფორმით: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. უთვლადი, როცა მიმართება ხდება ძირითად მნიშვნელობაზე და თვლადი, როცა მიმართება ხდება კონკრეტულ საგანსა და მნიშვნელობაზე: a type of, a kind of…, მასალები და სითხეები: glass, paper, coffee, water…, ან აბსტრაქტული არსებითები: life, time

Example

 1. მხოლოდ მხოლობითი თვლადი არსებითები
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. მხოლოდ მრავლობითი უთვლადი არსებითები
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. როგორც უთვლადი, ისე თვლადი არსებითები
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= ფინჯანი ყავა)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship (= კონკრეტული პერიოდი).

Use

უთვლადი არსებითი სახელები მიემართება აბსტრაქტულ იდეებს, სუბსტანციებს,  მასალებს, მინას და სითხეებს.

Summary

უთვლადი არსებითი სახელები [Uncountable nouns] მიემართება აბსტრაქტულ მასას [mass] და არა განცალკევებულ საგნებს. ჩვენ გვაქვს სამი სახის უთვლადი არსებითი სახელი:

 • მხოლოდ მხოლობითი თვლადი არსებითები: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 • მხოლოდ მრავლობითი უთვლადი არსებითები: clothes, groceries, news, regards, thanks
 • როგორც უთვლადი, ისე თვლადი არსებითები: a type of…, a kind of…; coffee, glass, paper, water… (მასალები და სითხეები); lifetime… (აბსტრაქტული არსებითი სახელები).

მაგალითად:
— “I don´t have energy for another trip.” = სიტყვას Energy (ენერგია) აქვს მხოლოდ მხოლობითი უთვლადი ფორმა.
— “I will tell you later the news of today.” = სიტყვას News (ახალი ამბავი) აქვს მხოლოდ მრავლობითი უთვლადი ფორმა.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“= Coffee (ყავა) მიემართება დაფქულ ყავას (მხოლობითი უთვლადი) და ყავას (a coffee) აქვს გავლენა ფინჯანი ყავის(a cup of coffee) მნიშვნელობაზე (მხოლობითი თვლადი).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License