ახლანდელი სრული მტკიცებითი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი სრული [present perfect] არის დრო, რომელიც გამოხატავს დასრულებულ მოქმედებებს, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს.

მტკიცებითი [affirmative] ფორმით ზმნა ადასტურებს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

ახლანდელ სრულ დროს, თავისი მტკიცებითი ფორმით, აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have: მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება have -დან has-ში;
  • მტკიცებითში მოკლე ფორმებია: I’ve – you’ve – he’s…
 • წესიერი მიმღეობები [regular past participles] ყალიბდება ზმნის საწყის ფორმაზე -d ან -ed დამატებით. არაწესიერი მიმღეობები [irregular past participles] უნდა დავიზეპიროთ.
Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

ახლანდელ სრულ დროსთან ხშირად გამოიყენება დროის ზმნიზედები [time expressions]: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

{არაწესიერი [irregular] ზმნების სასწავლად გადახედეთ თემას Past Participle}.

Example

 1. წარსული სიტუაციები, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ;
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. დასრულებული სიტუაციები, რომლებიც ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მიემართება.
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Use

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განგრძობით დროს მტკიცებით ფორმაში, რათა დავადასტუროთ:

 1. წარსული სიტუაციები, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ;
 2. დასრულებული სიტუაციები, რომლებიც ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მიემართება.

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ სრულ [present perfect] დროს მტკიცებით [affirmative] ფორმაში, რათა დავადასტუროთ დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + To Have + past participle + … (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “She has worked on an important project these morning.” = ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ სრულ დროს [present perfect], იმიტომ რომ წარსული მოქმედება გავლენას ახდენს აწმყოზე.
♦ “She worked on an important project yesterday.” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივ დროს [past simple], იმიტომ რომ ეს არის წარსულის მოქმედება, რომელიც დასრულდა და საჭირო არაა ხაზი გაესვას მის შედეგებს აწმყოში.

შენიშვნა: მიმღეობა [past participle] როგორც წესი, გამოიყენება სრული დროების ფორმაციისთვის და მიანიშნებს დასრულებულ მოქმედებებზე. იგი ყალიბდება ზმნის საწყის ფორმაზე -d ან -ed -ის დამატებით. თუმცა, არაწესიერ ზმნებს აქვთ განსხვავებული ფორმები, ამიტომ ისინი უნდა დავიზეპიროთ.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License