დროის ზმნიზედები

Adverbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადების ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

დოის ზმნიზედები [Adverbs of time] გვაწვდის ინფორმაციას დროის შესახებ.

Form

ზმნიზედები, როგორც წესი, დამხმარე ზმნის შემდეგ ან სხვა ზმნის წინ დგას (to be/to have).

დროის ზმნიზედები გამოიყენება სიტუაციის ან მოქმედების დროის აღსაწერად.

ძირითადი დროის ზმნიზედებია: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Example

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Use

დროის ზმნიზედები აჩვენებს როდის მოხდა მოქმედება ან როდის ჩაიდინა ვიღაცამ რამე. ზოგი ზმნიზედა გამოხატავს რამდენი ხნის განმავლობაში და რამდენად ხშირად (სიხშირე) ხდებოდა მოქმედება.

Summary

დოის ზმნიზედები [Time adverbs] გვაწვდის ინფორმაციას, როდის ხდება მოქმედება.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

მაგალითად:
— “I’m studying now.” = ჩვენ ვიყებებთ სიტყვას now რათა ხაზი გავუსვათ, რომ მოქმედება საუბრის მომენტში ხდება.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book