დროის ზმნიზედები

Adverbs

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადების ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

დოის ზმნიზედები [Adverbs of time] გვაწვდის ინფორმაციას დროის შესახებ.

ზმნიზედები, როგორც წესი, დამხმარე ზმნის შემდეგ ან სხვა ზმნის წინ დგას (to be/to have).

დროის ზმნიზედები გამოიყენება სიტუაციის ან მოქმედების დროის აღსაწერად.

ძირითადი დროის ზმნიზედებია: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

დროის ზმნიზედები აჩვენებს როდის მოხდა მოქმედება ან როდის ჩაიდინა ვიღაცამ რამე. ზოგი ზმნიზედა გამოხატავს რამდენი ხნის განმავლობაში და რამდენად ხშირად (სიხშირე) ხდებოდა მოქმედება.

დოის ზმნიზედები [Time adverbs] გვაწვდის ინფორმაციას, როდის ხდება მოქმედება.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

მაგალითად:
— “I’m studying now.” = ჩვენ ვიყებებთ სიტყვას now რათა ხაზი გავუსვათ, რომ მოქმედება საუბრის მომენტში ხდება.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book