ზმნიზედების ფორმაცია

Adverbs

ზმნიზედა [Adverb] ფუნქციონირებს, როგორც წინადადების სხვა ელემენტების მსაზღვრელი.  იგი გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

ზმნიზედები შეიძლება ჩამოყალიბდეს ზედსართავზე სუფიქსების დართვით. ზმნიზედის ფორმაციის განსხვავებული გზებია:

წესიერი

 • ზმნიზედები ყალიბდება ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით.
Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly
 • ზედსართავები სუფიქსით -y : -ly სუფიქსის დამატებამდე -i ანაცვლებს -y-ს.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • თუ ზედსართავი მთავრდება თანხმოვანზე + -le, -e ხდება -y.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • ზედსართავებს სუფიქსით -ic: ემატება -ally.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

არაწესიერი

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

Friendly და timely არის ზედსართავები და როცა მათი გამოყენება ზმნიზედის ფუნქციით გვსურს, ჩვენ მივდევთ შემდეგ სტრუქტურას:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

წესიერი

ზმნიზედების უმეტესობა

 • He was answering slowly.

ზედსართავები სუფიქსით -y

 • She easily moved to another flat.

ზედსართავები, რომლებიც ბოლოვდება თანხმოვანი + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

ზედსართავები სუფიქსით -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

არაწესიერი

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

ზმნიზედა აღწერს ან იძლევა დამატებით ინფორმაციას ზმნის, ზედსართავის ან სხვა ზმნიზედის შესახებ.

ზმნიზედები [Adverbs] არის გამონათქვამები, რომლებიც ფუნქციონირებს როგორც სხვა ელემენტის ან წინადადების მსაზღვრელები. ზედსართავი სახელებიდან [adjectives] ზმნიზედის ჩამოსაყალიბებლად მივყვებით ზოგად წესებს.

მაგალითად:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = ემატება -ly;

არსებობს გამონაკლისები [exceptions], რომლებიც დამოკიდებულია ზედსართავის დაბოლოებაზე.

მაგალითად:
— სუფიქსთან -y: “Easy ⇒  “I can easily drink alcoholic drinks.” = -y გადადის -i -ში და ემატება -ly;
თანხმოვანი + -le: “Noble ⇒ “The knight who nobly fought was thirsty.” = -e გადადის -y-ში;
სუფიქსთან -ic: “Drastic ⇒ “Steak prices drastically changed.” = ემატება -ally.

ზოგიერთი ზმნიზედა არის არაწესიერი [irregular] და ამ შემთხვევაში არ გვაქვს ფორმაციის წესები (fully, publiclyin a timely manner…).

მაგალითად:
— “Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book