ზმნიზედების ფორმაცია


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედა [Adverb] ფუნქციონირებს, როგორც წინადადების სხვა ელემენტების მსაზღვრელი.  იგი გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

Form

ზმნიზედები შეიძლება ჩამოყალიბდეს ზედსართავზე სუფიქსების დართვით. ზმნიზედის ფორმაციის განსხვავებული გზებია:

წესიერი

 • ზმნიზედები ყალიბდება ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით.
Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly
 • ზედსართავები სუფიქსით -y : -ly სუფიქსის დამატებამდე -i ანაცვლებს -y-ს.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • თუ ზედსართავი მთავრდება თანხმოვანზე + -le, -e ხდება -y.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • ზედსართავებს სუფიქსით -ic: ემატება -ally.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

არაწესიერი

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

Friendly და timely არის ზედსართავები და როცა მათი გამოყენება ზმნიზედის ფუნქციით გვსურს, ჩვენ მივდევთ შემდეგ სტრუქტურას:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

Example

წესიერი

ზმნიზედების უმეტესობა

 • He was answering slowly.

ზედსართავები სუფიქსით -y

 • She easily moved to another flat.

ზედსართავები, რომლებიც ბოლოვდება თანხმოვანი + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

ზედსართავები სუფიქსით -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

არაწესიერი

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

ზმნიზედა აღწერს ან იძლევა დამატებით ინფორმაციას ზმნის, ზედსართავის ან სხვა ზმნიზედის შესახებ.

Summary

ზმნიზედები [Adverbs] არის გამონათქვამები, რომლებიც ფუნქციონირებს როგორც სხვა ელემენტის ან წინადადების მსაზღვრელები. ზედსართავი სახელებიდან [adjectives] ზმნიზედის ჩამოსაყალიბებლად მივყვებით ზოგად წესებს.

მაგალითად:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = ემატება -ly;

არსებობს გამონაკლისები [exceptions], რომლებიც დამოკიდებულია ზედსართავის დაბოლოებაზე.

მაგალითად:
— სუფიქსთან -y: “Easy ⇒  “I can easily drink alcoholic drinks.” = -y გადადის -i -ში და ემატება -ly;
თანხმოვანი + -le: “Noble ⇒ “The knight who nobly fought was thirsty.” = -e გადადის -y-ში;
სუფიქსთან -ic: “Drastic ⇒ “Steak prices drastically changed.” = ემატება -ally.

ზოგიერთი ზმნიზედა არის არაწესიერი [irregular] და ამ შემთხვევაში არ გვაქვს ფორმაციის წესები (fully, publiclyin a timely manner…).

მაგალითად:
— “Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License