გამყოფი კითხვების ჩამოყალიბება

Syntax

გამყოფი კითხვები [question tag] არის პატარა კითხვები წინადადების ბოლოს, რომლებიც გამოიყენება ინფორმაციის შესამოწმებლად, დადასტურების მოსათხოვად (უარყოფითი) ან დასათანხმებლად (დადებითი).

გამყოფი კითხვები ყალიბდება იმავე ზმნის გამოყენებით, რაც წინადადებაშია (დამხმარე ზმნები, ზმნა to be და მოდალური ზმნები).

მათი სტრუქტურა ასეთია:

 • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject]?
 • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject]?
 • დადებითი წინადადება + უარყოფითი გამყოფი
  • You called the ambulance, didn’t you?
  • He is the prime minister, isn’t he?
  • They can go to the town hall, can’t they?
 • უარყოფითი წინადადება + დადებითი გამყოფი
  • You don’t like this political party, do you?
  • He is not going to the army, is he?
  • They couldn’t arrive yesterday, could they?

გამყოფი კითხვები შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც პასუხები ან თანხმობა, როცა პასუხი ისედაც ცნობილია.

დადებითი წინადადებები იყენებს უარყოფით გამყოფებს, როცა ველით დადასტურებას.

უარყოფითი წინადადებები იყენებს დადებით გამყოფებს, როცა ველით დათანხმებას.

გამყოფი კითხვები [question tag] არის პატარა კითხვები წინადადების ბოლოს, რომლებიც გამოიყენება ინფორმაციის შესამოწმებლად, დადასტურების მოსათხოვად (უარყოფითი) ან დასათანხმებლად (დადებითი).

მათი სტრუქტურა ასეთია:

 • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject] ?
 • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject] ?

მაგალითად:
— “You love me, don’t you?” = მოსაუბრეს ვთხოვთ დადასტურებას [confirmation].
— “You don’t love me, do you?” = მოსაუბრეს ვთხოვთ დათანხმებას [agreement].

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book