დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადებები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადებები [Temporal clauses] წარმოადგენენ გარემოების შემცველ წინადადებებს, რომელშიც შედის დამოკიდებული და დამოუკიდებელი ნაწილები მაკავშირებელი სიტყვებით. დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადებებში მაკავშირებელი სიტყვები მიემართება დროის გარკვეულ მომენტს.

Form

დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადებები შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ორი სახის სტრუქტურით, რომლებიც განსხვავებული სიტყვებისგან შედგება, თუმცა მნიშვნელობა ერთია:

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

წინადადება ჩამოყალიბებულია subject + verb სტრუქტურით. მაკავშირებელი სიტყვებია: before, after, when and while.

Example

Before

 • Before I go to work, I drink coffee.
  I drink a coffee before I go to work.
 • Before it starts raining, we should leave.
  We should leave before it starts raining.

After

 • After you fainted, the ambulance came.
  The ambulance came after you fainted.
 • After we got to know her, we realized she was selfish.
  We realized she was selfish after we got to know her.

When

 • When she had a disease, she felt bad.
  She felt bad when she had a disease.
 • When they were sleeping, the light was on.
  The light was on when they were sleeping.

While

 • While you were reading, they had some coffee.
  They had some coffee while you were reading.
 • While he is doing the exercise, he feels good.
  He feels good while he is doing the exercise.

Use

დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადებები არის რთული წინადადებები, რომლებიც ათარიღებს მოქმედებას და აკონკრეტებს მის ადგილმდებარეობას. დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადებები იყენებს შემდეგ მაკავშირებელ სიტყვებს:

 1. Before (წინმსწრები მოქმედება);
 2. After (შედეგად მოყოლილი მოქმედება);
 3. When (კონკრეტულ მომენტში);
 4. While (სხვა მოქმედების თანადროული მოქმედება).

Summary

დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადებები [temporal clauses] გამოიყენება რთული წინადადების ჩამოსაყალიბებლად, სადაც მოქმედების დრო და ადგილია დაკონკრეტებული. ეს წინადადებები, ძირითადად, ორი ნაწილისგან შედგება – დამოკიდებული და დამოუკიდებელი, რომლებიც მაკავშირებელი სიტყვებითაა [connectors] დაკავშირებული.

ეს მაკავშირებლებია: before, after, when და while.

სტრუქტურა ასეთია:
Connector + clause + , + clause
Clause + connector + clause

მაგალითად:
Before you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower before you cook dinner.”shower (შხაპის მიღება) არის პირველი მოქმედება, რომელიც მოხდა, ხოლო dinner (ვახშმობა) არის მეორე.
After you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower after you cook dinner.”dinner (ვახშმობა) არის პირველი მოქმედება, რომელიც მოხდა, ხოლო  shower (შხაპის მიღება) არის მეორე.
When the dinner is ready, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower when the dinner is ready.” = shower (შხაპის მიღება) არის მეორე მოქმედება, რომელიც კონკრეტულ მომენტში ხდება.
While you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower while you cook dinner.” = ეს ორივე მოქმედება ერთდროულად ხდება.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License