სიხშირის ზმნიზედები

Adverbs


Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადების ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

სიხშირის ზმნიზედები [Adverbs of frequency]გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ {იხილეთ ზმნიზედები – სიხშირე, A1 დონე}.

Form

ზმნიზედები [Adverbs] განთავსებულია დამხმარე ზმნების შემდეგ და სხვა ზმნების წინ.

სიხშირის ზმნიზედები აღწერს მოქმედების სიხშირეს (დანუსაზღვრელი და განსაზღვრული).

 • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი განუსაზღვრელი სიხშირის ზმნიზედებია: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი განსაზღვრული სიხშირის ზმნიზედებია: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Example

 • განუსაზღვრელი სიხშირის ზმნიზედები
  • Now and then we go to the country.
  • I seldom go to the beach.
  • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
  • I frequently have headaches.
  • She exercises regularly.
  • They constantly feel bad.
 • განსაზღვრული სიხშირის ზმნიზედები
  • You go shopping daily.
  • Martin has weekly visits from his mother.
  • We get social welfare payment monthly.
  • He periodically complains about his ex-wife.
  • I pay for the ambulance service yearly.

Use

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადების ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

განუსაზღვრელი სიხშირის ზმნიზედები [Adverbs of indefinite frequency] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ, მაგრამ არ აჩვენებს ზუსტად რა სიხშირით ხდება მოქმედება.

განსაზღვრული სიხშირის ზმნიზედები [Adverbs of definite frequency] გვაწვდის ინფორმაციას რამდენად ხშირად ხდება მოქმედება.

Summary

სიხშირის ზმნიზედა [Adverbs of frequency] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ.

 • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი განუსაზღვრელი სიხშირის ზმნიზედებია [Adverbs of indefinite frequency]: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი განსაზღვრული სიხშირის ზმნიზედებია [Adverbs of definite frequency]: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

მაგალითად:
— “I seldom go to the gym.” = სუბიექტი (I) დადის სპორტდარბაზში მხოლოდ შემთხვევითად.
— “I’m periodically going to the gym.” = სუბიექტი (I) ხშირად დადის სპორტ-დარბაზში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book