ახლანდელი სრული უარყოფითი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი სრული [present perfect] არის დრო, რომელიც გამოხატავს დასრულებულ მოქმედებებს, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს.

უარყოფითი [negative] ფორმით ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

ახლანდელ სრულ დროს, თავისი უარყოფითი ფორმით, აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • To Have: მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება have -დან has-ში;
  • უარყოფითში მოკლე ფორმებია: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • წესიერი მიმღეობები [regular past participles] ყალიბდება ზმნის საწყის ფორმაზე -d ან -ed დამატებით. არაწესიერი მიმღეობები [irregular past participles] უნდა დავიზეპიროთ.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

Example

 1. წარსული სიტუაციები, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ;
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. დასრულებული სიტუაციები, რომლებიც ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მიემართება.
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Use

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განგრძობით დროს უარყოფით ფორმაში, რათა ვუარყოთ:

 1. წარსული სიტუაციები, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ;
 2. დასრულებული სიტუაციები, რომლებიც ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მიემართება.

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ სრულ [present perfect] დროს უარყოფით [negative] ფორმაში, რათა ვუარყოთ დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + have/has + not + past participle + … (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ სრულ დროს [present perfect], იმიტომ რომ წარსული მოქმედება გავლენას ახდენს აწმყოზე.
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივ დროს [past simple], იმიტომ რომ ეს არის წარსულის მოქმედება, რომელიც დასრულდა და საჭირო არაა ხაზი გაესვას მის შედეგებს აწმყოში.

შენიშვნა: მიმღეობა [past participle] როგორც წესი, გამოიყენება სრული დროების ფორმაციისთვის და მიანიშნებს დასრულებულ მოქმედებებზე. იგი ყალიბდება ზმნის საწყის ფორმაზე -d ან -ed-ის დამატებით. თუმცა, არაწესიერ ზმნებს აქვთ განსხვავებული ფორმები, ამიტომ ისინი უნდა დავიზეპიროთ.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License