ახლანდელი სრული უარყოფითი

Tenses

ახლანდელი სრული [present perfect] არის დრო, რომელიც გამოხატავს დასრულებულ მოქმედებებს, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს.

უარყოფითი [negative] ფორმით ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

ახლანდელ სრულ დროს, თავისი უარყოფითი ფორმით, აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • To Have: მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება have -დან has-ში;
  • უარყოფითში მოკლე ფორმებია: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • წესიერი მიმღეობები [regular past participles] ყალიბდება ზმნის საწყის ფორმაზე -d ან -ed დამატებით. არაწესიერი მიმღეობები [irregular past participles] უნდა დავიზეპიროთ.
Subjecthave/has + notPast Participle
I/Youhave notworked
He/She/Ithas notworked
We/You/Theyhave notworked
 1. წარსული სიტუაციები, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ;
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. დასრულებული სიტუაციები, რომლებიც ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მიემართება.
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განგრძობით დროს უარყოფით ფორმაში, რათა ვუარყოთ:

 1. წარსული სიტუაციები, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ;
 2. დასრულებული სიტუაციები, რომლებიც ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მიემართება.

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ სრულ [present perfect] დროს უარყოფით [negative] ფორმაში, რათა ვუარყოთ დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + have/has + not + past participle + … (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “It hasn’t rained the whole month.” = ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ სრულ დროს [present perfect], იმიტომ რომ წარსული მოქმედება გავლენას ახდენს აწმყოზე (მაგალითად,  წყლის დონე დაბალია).
♦ “It didn’t rain last  month.” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივ დროს [past simple], იმიტომ რომ ეს არის წარსულის მოქმედება, რომელიც დასრულდა და საჭირო არაა ხაზი გაესვას მის შედეგებს აწმყოში.

შენიშვნა: მიმღეობა [past participle] როგორც წესი, გამოიყენება სრული დროების ფორმაციისთვის და მიანიშნებს დასრულებულ მოქმედებებზე. იგი ყალიბდება ზმნის საწყის ფორმაზე -d ან -ed-ის დამატებით. თუმცა, არაწესიერ ზმნებს აქვთ განსხვავებული ფორმები, ამიტომ ისინი უნდა დავიზეპიროთ.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book