მომავალი Will ან Be going to კონსტრუქციებით


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

მომავალი [future] არის დრო, რომელიც გამოიყენება მომავალში მოსახდენი სიტუაციების საწინასწარმეტყველოდ.

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ მარტივ დროს [future simple] სპონტანური გადაწყვეტილებების, მოსაზრებებისა და იმედების გადმოსაცემად {იხილეთ მომავალი დრო, A2 დონე}.

Be going to გამოიყენება სამომავლო ჩანაფიქრებისა და აწმყოში არსებული ნიშნების საფუძველზე გარკვეული წინასწარმეტყველებების გამოსახატავად {იხილეთ Be going to, A1 დონე}.

Form

მომავალ მარტივ (will) და be going to-ს აქვთ განსხვავებული სტრუქტურები სამივე ფორმისთვის.

მტკიცებითი [affirmative] ფორმები:

 • მომავალი მარტივი: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

უარყოფითი [negative] ფორმები:

 • მომავალი მარტივი: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

კითხვითი [interrogative] ფორმები:

 • მომავალი მარტივი: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

მომავალი მარტივი:

 1. საუბრის მომენტში მიღებული გადაწყვეტილებები
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. მოსაზრებებზე დაფუძნებული წინასწარმეტყველებები
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. მოწვევები
  • Will you come with us?
 4. მოთხოვნები
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. შეთავაზებები
  • I will help you find your student card.
 6. გამოიყენება ზმნიზედებთან: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. დაპირებები
  • I promise I will never do it again!
 8. საჭიროებები/ვალდებულებები/სამომავლო ფაქტები
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. საფრთხეები
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

Be going to:

 1. საუბრის მომენტში მიღებული გადაწყვეტილებები/დაგეგმილი მოქმედებები
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. ახლო მომავლის წინასწარმეტყველება მტკიცებულებებზე დაყრდნობით
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

მომავალი მარტივი დრო გამოიყენება, რათა გადმოვცეთ:

 1. საუბრის მომენტში მიღებული გადაწყვეტილებები;
 2. მოსაზრებებზე დაფუძნებული წინასწარმეტყველებები;
 3. მოწვევები;
 4. მოთხოვნები;
 5. შეთავაზებები;
 6. წინადადებები, რომლებიც შეიცავს ზმნიზედებს: probably, certainly, perhaps;
 7. დაპირებები;
 8. საჭიროებები/მოვალეობები/მომავლის სიტუაციები;
 9. საფრთხეები.

Be going to გამოიყენება, რათა გადმოვცეთ:

 1. საუბრის მომენტამდე მიღებული გადაწყვეტილებები/უკვე დაგეგმილი სიტუაციები და მოქმედებები;
 2. ახლო მომავლის წინასწარმეტყველება მტკიცებულებებზე დაყრდნობით.

Summary

მომავალი მარტივი [Simple future] (will) და be going to არის მომავალი დროის [future tense], რომლებიც ერთმანეთისგან განხვავდება როგორც მნიშვნელობით, ასევე ფორმით.

მაგალითად:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = ჩვენ არ ვართ დარწმუნებულები ზუტ საფასურში, ამიტომ ვცდილობთ, მივხვდეთ, რა ეღირება დაახლოებით, ამიტომ გამოვიყენეთ მომავალი მარტივი დრო.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = ჩვენ ზუსტად ვიცით საფასური, ამიტომ გამოვიყენეთ be going to.

შენიშვნა: ზოგი სიტუაცია მოითხოვს be going to სტრუქტურას, ზოგიერთი კი – მომავალ მარტივს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License