მომავალი Will ან Be going to კონსტრუქციებით

Introduction

მომავალი [future] არის დრო, რომელიც გამოიყენება მომავალში მოსახდენი სიტუაციების საწინასწარმეტყველოდ.

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ მარტივ დროს [future simple] სპონტანური გადაწყვეტილებების, მოსაზრებებისა და იმედების გადმოსაცემად {იხილეთ მომავალი დრო, A2 დონე}.

Be going to გამოიყენება სამომავლო ჩანაფიქრებისა და აწმყოში არსებული ნიშნების საფუძველზე გარკვეული წინასწარმეტყველებების გამოსახატავად {იხილეთ Be going to, A1 დონე}.

Form

მომავალ მარტივ (will) და be going to-ს აქვთ განსხვავებული სტრუქტურები სამივე ფორმისთვის.

მტკიცებითი [affirmative] ფორმები:

 • მომავალი მარტივი: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

უარყოფითი [negative] ფორმები:

 • მომავალი მარტივი: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

კითხვითი [interrogative] ფორმები:

 • მომავალი მარტივი: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

მომავალი მარტივი:

 1. საუბრის მომენტში მიღებული გადაწყვეტილებები
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. მოსაზრებებზე დაფუძნებული წინასწარმეტყველებები
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. მოწვევები
  • Will you come with us?
 4. მოთხოვნები
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. შეთავაზებები
  • I will help you find your student card.
 6. გამოიყენება ზმნიზედებთან: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. დაპირებები
  • I promise I will never do it again!
 8. საჭიროებები/ვალდებულებები/სამომავლო ფაქტები
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. საფრთხეები
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

Be going to:

 1. საუბრის მომენტში მიღებული გადაწყვეტილებები/დაგეგმილი მოქმედებები
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. ახლო მომავლის წინასწარმეტყველება მტკიცებულებებზე დაყრდნობით
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

მომავალი მარტივი დრო გამოიყენება, რათა გადმოვცეთ:

 1. საუბრის მომენტში მიღებული გადაწყვეტილებები;
 2. მოსაზრებებზე დაფუძნებული წინასწარმეტყველებები;
 3. მოწვევები;
 4. მოთხოვნები;
 5. შეთავაზებები;
 6. წინადადებები, რომლებიც შეიცავს ზმნიზედებს: probably, certainly, perhaps;
 7. დაპირებები;
 8. საჭიროებები/მოვალეობები/მომავლის სიტუაციები;
 9. საფრთხეები.

Be going to გამოიყენება, რათა გადმოვცეთ:

 1. საუბრის მომენტამდე მიღებული გადაწყვეტილებები/უკვე დაგეგმილი სიტუაციები და მოქმედებები;
 2. ახლო მომავლის წინასწარმეტყველება მტკიცებულებებზე დაყრდნობით.

Summary

მომავალი მარტივი [Simple future] (will) და be going to არის მომავალი დროის [future tense], რომლებიც ერთმანეთისგან განხვავდება როგორც მნიშვნელობით, ასევე ფორმით.

მაგალითად:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = ჩვენ არ ვართ დარწმუნებულები ზუტ საფასურში, ამიტომ ვცდილობთ, მივხვდეთ, რა ეღირება დაახლოებით, ამიტომ გამოვიყენეთ მომავალი მარტივი დრო.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = ჩვენ ზუსტად ვიცით საფასური, ამიტომ გამოვიყენეთ be going to.

შენიშვნა: ზოგი სიტუაცია მოითხოვს be going to სტრუქტურას, ზოგიერთი კი – მომავალ მარტივს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License