გამაძლიერებლები და შემამსუბუქლები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადების ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

ხარისხის ზმნიზედები [Adverbs of degree] ანუ გამაძლიერებლები [intensifiers] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების ან ზედსართავის ინტენსივობის შესახებ {იხილეთ ზმნიზედები – ხარისხი, A1 დონე}. 

გამაძლიერებლები [Intensifiers] და შემამსუბუქლები [mitigators] არის ხარისხის ზმნიზედის [adverbs of degree] ნაწილი.

Form

გამაძლიერებლები

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: highly, absolutely, so, utterly, incredibly, particularly

შემამსუბუქებლები

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: fairly, pretty (informal), rather, slightly

{იხილეთ – ხარისხი, A2 დონე}.

Example

გამაძლიერებლები

  • The climate was highly dry.
  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.

შემამსუბუქებლები

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

გამაძლიერებლები გამოიყენება სიტყვებისა და გამონათქვამების გასაძლიერებლად.

შემამსუბუქებლები გამოიყენება სიტყვებისა და გამონათქვამების შესასუსტებლად.

Summary

გამაძლიერებლები [Intensifiers] და შემამსუბუქებლები [mitigators] არის ხარისხის ზმნიზედის ორი სახეობა. გამაძლიერებლები ხაზს უსვამენ სიტყვებსა და ფრაზებს, შემამსუბუქებლები კი ამ სიტყვებსა და ფრაზებს ნაკლებად ძლიერად წარმოჩენენ.
ყველაზე ხშირად გამოყენებადი გამაძლიერებლებია: highly, absolutely, so, incredibly, utterly, particularly…ყველაზე ხშირად გამოყენებადი შემამსუბუქებლებია: fairly, pretty, rather, slightly…მაგალითად:
— “I am absolutely sure he is lying.” = დიდი შანსია, რომ ის იტყუება, ამიტომ ვიყენებთ გამაძლიერებელს.
— “I am fairly sure that he is lying.” =  ნაკლები შანსია, რომ ის იტყუება, ამიტომ ვიყენებთ შემამსუბუქებელს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License