გამაძლიერებლები და შემამსუბუქლები

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადების ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

ხარისხის ზმნიზედები [Adverbs of degree] ანუ გამაძლიერებლები [intensifiers] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების ან ზედსართავის ინტენსივობის შესახებ {იხილეთ ზმნიზედები – ხარისხი, A1 დონე}. 

გამაძლიერებლები [Intensifiers] და შემამსუბუქლები [mitigators] არის ხარისხის ზმნიზედის [adverbs of degree] ნაწილი.

Form

გამაძლიერებლები

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: highly, absolutely, so, utterly, incredibly, particularly

შემამსუბუქებლები

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: fairly, pretty (informal), rather, slightly

{იხილეთ – ხარისხი, A2 დონე}.

Example

გამაძლიერებლები

  • The climate was highly dry.
  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.

შემამსუბუქებლები

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

გამაძლიერებლები გამოიყენება სიტყვებისა და გამონათქვამების გასაძლიერებლად.

შემამსუბუქებლები გამოიყენება სიტყვებისა და გამონათქვამების შესასუსტებლად.

Summary

გამაძლიერებლები [Intensifiers] და შემამსუბუქებლები [mitigators] არის ხარისხის ზმნიზედის ორი სახეობა. გამაძლიერებლები ხაზს უსვამენ სიტყვებსა და ფრაზებს, შემამსუბუქებლები კი ამ სიტყვებსა და ფრაზებს ნაკლებად ძლიერად წარმოჩენენ.
ყველაზე ხშირად გამოყენებადი გამაძლიერებლებია: highly, absolutely, so, incredibly, utterly, particularly…ყველაზე ხშირად გამოყენებადი შემამსუბუქებლებია: fairly, pretty, rather, slightly…მაგალითად:
— “I am absolutely sure he is lying.” = დიდი შანსია, რომ ის იტყუება, ამიტომ ვიყენებთ გამაძლიერებელს.
— “I am fairly sure that he is lying.” =  ნაკლები შანსია, რომ ის იტყუება, ამიტომ ვიყენებთ შემამსუბუქებელს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.