მიმართებითი ნაცვალსახელები ადგილსა და დროსთან


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ნაცვალსახელები [pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გამოიყენება არსებითი სახელის განმეორების თავიდან ასაცილებლად {იხილეთ ნაცვალსახელები – პირის, A1 დონე}.

მიმართებითი ნაცვალსახელები [relative pronouns] გამოიყენება მიმართებითი წინადადების წარსადგენად. ისინი მიემართება ადგილსა და დროს და ანაცვლებს სუბიექტს, რომელიც მთავარ წინადადებაშია წარმოდგენილი. ასე საშუალება გვეძლევა თავი ავარიდოთ მის განმეორებას დამოკიდებულ წინადადებაში {იხილეთ ნაცვალსახელები – მიმართებითი, A1 დონე}.

Form

მიმართებითი ნაცვალსახელები where და when მოდის არსებითი სახელის შემდეგ.

Example

Where

  • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
  • It is the butcher’s where my brother worked.
  • This is the hotel where we stayed during our trip.

When

  • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
  • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
  • The day when the hairdresser died was my birthday.

Use

Where და when გამოიყენება მიმართებითი წინადადების წარმოსადგენად. ჩვენ ვიყენებთ:

  • Where დააკონკრეტოს წინადადებაში წარმოდგენი მოქმედების ადგილი;
  • When დააკონკრეტოს წინადადებაში წარმოდგენი მოქმედების დრო.

Summary

მიმართებითი ნაცვალსახელები [Relative pronouns] where (ადგილი) და when (დრო) გამოიყენება მიმართებითი წინადადების წარმოსადგენად და სუბიექტის მთავრ წინადადებაში განმეორების თავიდან ასაცილებლად. ნაცვალსახელები გამოიყენება არსებითი სახელის შემდეგ.

მაგალითად:
— “I work in London, where 8 million people live.” = Where მიემართება ლონდონს (ადგილი).
— “I worked in London last summer, when you were in the countryside.” = When მიემართება მიემართება მუშაობის პერიოდს ლონდონში (დრო).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License