მიმართებითი ნაცვალსახელები ადგილსა და დროსთან

Contributors

Introduction

ნაცვალსახელები [pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გამოიყენება არსებითი სახელის განმეორების თავიდან ასაცილებლად {იხილეთ ნაცვალსახელები – პირის, A1 დონე}.

მიმართებითი ნაცვალსახელები [relative pronouns] გამოიყენება მიმართებითი წინადადების წარსადგენად. ისინი მიემართება ადგილსა და დროს და ანაცვლებს სუბიექტს, რომელიც მთავარ წინადადებაშია წარმოდგენილი. ასე საშუალება გვეძლევა თავი ავარიდოთ მის განმეორებას დამოკიდებულ წინადადებაში {იხილეთ ნაცვალსახელები – მიმართებითი, A1 დონე}.

Form

მიმართებითი ნაცვალსახელები where და when მოდის არსებითი სახელის შემდეგ.

Example

Where

  • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
  • It is the butcher’s where my brother worked.
  • This is the hotel where we stayed during our trip.

When

  • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
  • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
  • The day when the hairdresser died was my birthday.

Use

Where და when გამოიყენება მიმართებითი წინადადების წარმოსადგენად. ჩვენ ვიყენებთ:

  • Where დააკონკრეტოს წინადადებაში წარმოდგენი მოქმედების ადგილი;
  • When დააკონკრეტოს წინადადებაში წარმოდგენი მოქმედების დრო.

Summary

მიმართებითი ნაცვალსახელები [Relative pronouns] where (ადგილი) და when (დრო) გამოიყენება მიმართებითი წინადადების წარმოსადგენად და სუბიექტის მთავრ წინადადებაში განმეორების თავიდან ასაცილებლად. ნაცვალსახელები გამოიყენება არსებითი სახელის შემდეგ.

მაგალითად:
— “I work in London, where 8 million people live.” = Where მიემართება ლონდონს (ადგილი).
— “I worked in London last summer, when you were in the countryside.” = When მიემართება მიემართება მუშაობის პერიოდს ლონდონში (დრო).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.