ნამყოს მიმღეობა

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

ნამყოს მიმღეობა [Past participle] არის ზმნა, რომელიც სხვა დროების ჩამოსაყალიბებლად გამოიყენება (მაგალითად, ახლანდელი სრული დრო [present perfect]).

ნამყოს მიმღეობის [Past participle] ბევრი ფორმა არაწესიერია [irregular].

Form

ნამყოს მიმღეობა არის ზმნის ფორმა, რომელიც გამოიყენება წარსული სრული, წარსული სრული განგრძობითი, ახლანდელი სრული, ახლანდელი სრული განგრძობითი, მომავალი სრული, მომავალი სრული განგრძობითისა და პასივის ჩამოსაყალიბებლად {გადახედეთ თემას ახლანდელი სრული დრო}.

წესიერი

წესიერი ნამყოს მიმღეობები [regular past participles] მისდევს წარსული მარტივის ჩამოყალიბების წესებს და ზმნის ძირითად ფორმას უბრალოდ ემატება -ed.

არაწესიერი

არაწესიერი ზმნები [irregular verbs] არ მისდევს ამ წესს. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი არაწესიერი ზმნებია:

VerbPast Participle
becomebecome
breakbroken
bringbrought
buybought
dodone
drawdrawn
drinkdrunk
eateaten
feelfelt
findfound
gogone
havehad
hearheard
keepkept
readread
runrun
saysaid
seeseen
teachtaught
writewritten

Example

წესიერი

  • I have just finished my work.
  • He has already stopped exercising.
  • They have started to talk during the lesson.

არაწესიერი

  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • They have never been to Chicago.

Use

ჩვენ ვიყენებთ ნამყოს მიმღეობას ზმნების სხვადასხვა დროების ჩამოსაყალიბებლად.

Summary

ნამყოს მიმღეობა გამოიყენება ზმნების სხვადასხვა დროების ჩამოსაყალიბებლად. იგი ყალიბდება ზმნის ბოლოს -ed სუფიქსის დამატებით, თუმცა ბევრი ზმნა არაწესიერია [irregular].

მაგალითად:
—წესიერი : “Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = ჩვენ დავამატეთ -ed ზმნის ბოლოს.
— Irregular: “Be” ⇒ “I have been to Montenegro four times.” / “I have beed to Montenegro four times. = ჩვენ გამოვიყენეთ სხვა ფორმა (ზმნა be იცვლება been-ში).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book