ახლანდელი განგრძობითი მომავლისთვის

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

მომავალი [future] არის დრო, რომელსაც ვიყენებთ მომავლის წინასწარმეტყველებისა და გამოხატვისთვის.

ახლანდელი განგრძობითის [present continuous] სტრუქტურით ჩვენ ვსაუბრობთ გადაწყვეტილ გეგმებზე {იხილეთ ახლანდელი განგრძობითი, A1 დონე}.

Form

{იხილეთ ახლანდელი განგრძობითი, A1 დონე}.

Example

  • She‘s having a birthday party next week.
  • She isn’t having a birthday party next week.
  • Is she having a birthday party next week?

Use

ახლანდელი განგრძობითი შეიძლება გამოვიყენოთ  მომავალი სიტუაციების, დაგეგმილი და უკვე გადაწყვეტილი შეთანხმებების დასადასტურებლად, უარსაყოფად ან კითხვის დასასმელად.

Summary

ახლანდელი განგრძობითი შეიძლება გამოხატავდეს მომავალს ან მიემართებოდეს გადაწყვეტილ გეგმებს.

მაგალითად:
— “I am working on an important project the whole month.” = ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განგრძობითს [present continuous] მომავლისთვის [future], რათა გამოვხატოთ ახლო მომავალი (მალე).
♦ “I am working on an important project the whole month.” = ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განგრძობითს [present continuous], იმიტომ რომ განვიხილავთ ამჟამინდელ სიტუაციას (ახლა).
♦ “I will work on an important project the whole month.” = ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ [future simple] დროს, რათა გამოვხატოთ დროის უფრო დაშორებული პერიოდი (მომავალი).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book