ახლანდელი განგრძობითი მომავლისთვის

Tenses

მომავალი [future] არის დრო, რომელსაც ვიყენებთ მომავლის წინასწარმეტყველებისა და გამოხატვისთვის.

ახლანდელი განგრძობითის [present continuous] სტრუქტურით ჩვენ ვსაუბრობთ გადაწყვეტილ გეგმებზე {იხილეთ ახლანდელი განგრძობითი, A1 დონე}.

{იხილეთ ახლანდელი განგრძობითი, A1 დონე}.

  • She‘s having a birthday party next week.
  • She isn’t having a birthday party next week.
  • Is she having a birthday party next week?

ახლანდელი განგრძობითი შეიძლება გამოვიყენოთ  მომავალი სიტუაციების, დაგეგმილი და უკვე გადაწყვეტილი შეთანხმებების დასადასტურებლად, უარსაყოფად ან კითხვის დასასმელად.

ახლანდელი განგრძობითი შეიძლება გამოხატავდეს მომავალს ან მიემართებოდეს გადაწყვეტილ გეგმებს.

მაგალითად:
— “I am working the whole summer.” = ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განგრძობითს [present continuous] მომავლისთვის [future], რათა გამოვხატოთ ახლო მომავალი (მალე).
♦ “I am working the whole summer.” = ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განგრძობითს [present continuous], იმიტომ რომ განვიხილავთ ამჟამინდელ სიტუაციას (ახლა).
♦ “I will work the whole summer.” = ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ [future simple] დროს, რათა გამოვხატოთ დროის უფრო დაშორებული პერიოდი (მომავალი).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book