მოქმედებითი და ვნებითი გვარი ზედსართავებთან

Contributors

Introduction

ზედსართავები [Adjectives] არის მსაზღვრელები, რომლებიც წინადადებაში შეიძლება განთავსდეს ორ განსხვავებულ პოზიციაზე და განსაზღვროს ან აღწეროს პიროვნება ან საგანი.

ზედსართავები შეგვიძლია გამოვიყენოთ მოქმედებით [active] ან ვნებით [passive] გვართან.

Form

მოქმედებითი და ვნებითი ზედსართავებთან შეიძლება შემდეგნაირად წარმოგვიდგეს:

  • ზედსართავები მოქმედებითთან სუფიქსით -ing.
  • ზედსართავები ვნებითთან სუფიქსით -ed.

Example

ზედსართავები მოქმედებითში

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

ზედსართავები ვნებითში

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

ჩვენ ვიყენებთ მოქმედებით ზედსართავებს [active adjectives], რათა ვაჩვენოთ, რომ ვიღაც ან რაღაც იწვევს კონკრეტულ ეფექტს.

ჩვენ ვიყენებთ ვნებით ზედსართავებს [passive adjectives], რათა ვაჩვენოთ, რომ ვიღაც ან რაღაც განიცდის გრძნობებს ან ემოციებს.

Summary

ზედსართავები შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც მოქმედებით [active], ისე ვნებით [passive] გვართან, რაც განაპირობებს სხვაობას მნიშვნელობაში.

  • Active adjectives, სუფიქსით -ing, გამოხატავს იდეას, რომ რაღაც ან ვიღაც იწვევს კონკრეტულ შემთხვევას ან ეფექტს.
  • Passive adjectives, სუფიქსით -ed, გამოხატავს იდეას, რომ რაღაც ან ვიღაც განიცდის კონკრეტულ შემთხვევას ან ეფექტს;

მაგალითად:
— “This class was boring!” = კლასმა გამოიწვია მოსაწყენი (boring) სიტუაცია.
— “I was bored during the lesson.” = მე ვარ ის, ვინც განიცდის მოქმედებას და მოწყენილია (gets bored).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.