ხარისხის ზმნიზდები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადებას, გარემოებებს და გარემოებათა ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

ხარისხის ზმნიზედები [Adverbs of degree] ანუ გამაძლიერებლები [intensifiers] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების ან ზედსასართავის შესახებ {იხილეთ ზმნიზედები – ხარისხი, A1 დონე}. 

Form

ხარისხის ზმნიზედები ძირითადად მდებარეობს დამხმარე ზმნების to be და to have შემდეგ ან იმ ზმნებისა და სიტყვების წინ, რომელსაც განსაზღვრავენ.

წესიერი

უმეტეს შემთხვევაში, წესიერი ხარისხის ზმნიზედები ყალიბდება ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით, მაგალითად:

Adjective Adverb
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

არაწესიერი

არაწესიერი ხარისხის ზმნიზედები არ მისდევენ წესებს და ინარჩუნებენ ზედსართავის იმავე ფორმას, მაგალითად:

Adjective Adverb
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

წესიერი

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

არაწესიერი

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

ხარისხის ზმნიზედები აჩვენებენ მოქმედების, ზედსართავის და სხვა ზმნის ინტენსივობას.

Summary

ხარისხის ზმნიზედები [Adverbs of degree] იძლევა ინფორმაციას მოქმედების ან ზედსართავის ინტენსივობის შესახებ. ისინი, როგორც წესი, მდებარეობს დამხმარე ზმნების შემდეგ ან იმ ზმნებისა და სიტყვების წინ, რომელსაც განსაზღვრავენ.

მათ ვაყალიბებთ ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით (barely, really, totally, completely, absolutely…).

მაგალითად:
— “Absolute” ⇒ “I absolutely agree with you.” = აჩვენებს მოქმედების [action] ინტენსივობას.
“Real” ⇒ “I am really happy right now.” =აჩვენებს ზედსართავის [adjective] ინტენსივობას.

ზოგიერთი ხარისხის ზმნიზედა არაწესიერია [irregular] და ინარჩუნებს ზედსართავის იმავე ფორმას (almost, enough, too, very, quite…).

მაგალითად:
“Almost” ⇒ “She almost drank it all” = აჩვენებს მოქმედების [action] ინტენსივობას.
Enough” ⇒ “It is cold enough.” = აჩვენებს ზედსართავის [adjective] ინტენსივობას.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License