ხარისხის ზმნიზდები


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადებას, გარემოებებს და გარემოებათა ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

ხარისხის ზმნიზედები [Adverbs of degree] ანუ გამაძლიერებლები [intensifiers] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების ან ზედსასართავის შესახებ {იხილეთ ზმნიზედები – ხარისხი, A1 დონე}. 

Form

ხარისხის ზმნიზედები ძირითადად მდებარეობს დამხმარე ზმნების to be და to have შემდეგ ან იმ ზმნებისა და სიტყვების წინ, რომელსაც განსაზღვრავენ.

წესიერი

უმეტეს შემთხვევაში, წესიერი ხარისხის ზმნიზედები ყალიბდება ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით, მაგალითად:

Adjective Adverb
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

არაწესიერი

არაწესიერი ხარისხის ზმნიზედები არ მისდევენ წესებს და ინარჩუნებენ ზედსართავის იმავე ფორმას, მაგალითად:

Adjective Adverb
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

წესიერი

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

არაწესიერი

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

ხარისხის ზმნიზედები აჩვენებენ მოქმედების, ზედსართავის და სხვა ზმნის ინტენსივობას.

Summary

ხარისხის ზმნიზედები [Adverbs of degree] იძლევა ინფორმაციას მოქმედების ან ზედსართავის ინტენსივობის შესახებ. ისინი, როგორც წესი, მდებარეობს დამხმარე ზმნების შემდეგ ან იმ ზმნებისა და სიტყვების წინ, რომელსაც განსაზღვრავენ.

მათ ვაყალიბებთ ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით (barely, really, totally, completely, absolutely…).

მაგალითად:
— “Absolute” ⇒ “I absolutely agree with you.” = აჩვენებს მოქმედების [action] ინტენსივობას.
“Real” ⇒ “I am really happy right now.” =აჩვენებს ზედსართავის [adjective] ინტენსივობას.

ზოგიერთი ხარისხის ზმნიზედა არაწესიერია [irregular] და ინარჩუნებს ზედსართავის იმავე ფორმას (almost, enough, too, very, quite…).

მაგალითად:
“Almost” ⇒ “She almost drank it all” = აჩვენებს მოქმედების [action] ინტენსივობას.
Enough” ⇒ “It is cold enough.” = აჩვენებს ზედსართავის [adjective] ინტენსივობას.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License