ნულოვანი პირობითი კილო


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

პირობითი წინადადება [conditional sentence] ძირითადად შედგება ორი ნაწილისგან: if-წინადადება (პირობიანი წინადადება) რომელიც გარკვეულ პირობას გამოხატავს და მთავარი წინადადება [main clause], რომელიც ამ პირობის შედეგს აჩვენებს.

ნულოვანი პირობითის [zero conditional] სტრუქტურა გამოიყენება, როცა პირობის შედეგები ყოველთვის ჭეშმარიტია.

Form

ნულოვან პირობითთან ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივ დროს წინადადების ორივე ნაწილისთვის. შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც if, ისე when ამით წინადადების მნიშვნელობა არ შეიცვლება, რადგან პირობის შედეგი ყოველთვის ერთი და იგივეა.

წინადადების წყობა არ ცვლის მნიშვნელობას, ამ გამონათქვამთა ჩამოყალიბება შეგვიძლია ორი გზით:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple , Present Simple

ან

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Present Simple if/when + Present Simple

Example

If

  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.

When

  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Use

ნულოვანი პირობითი გამოიყენება ფაქტებისა და საგნებისთვის, რომლებიც ყოველთვის ხდება, როგორიცაა, მაგალითად, სამეცნიერო ფაქტები და ისეთი პირობები, რომელთა შედეგის სიზუსტეში ეჭვი არ გვეპარება.

  1. If  გამოიყენება, როცა გვსურს ვთქვათ, რომ პირობა აუცილებლად ასრულდება;
  2. When გამოიყენება, როცა გვსურს ვთქვათ, რომ პირობა ადრე თუ გვიან აუცილებლად ასრულდება.

Summary

პირობითი წინადადება შედგება ორი ნაწილისგან: if-წინადადება (პირობა) და მთავარი წინადადება [main clause] (პირობის შედეგი).

ნულოვანი პირობითი [zero conditional] გამოიყენება ისეთი ფაქტებისა და შემთხვევებისთვის, რომლებიც ყოველთვის ხდება, მაგალითად, სამეცნიერო ფაქტები, და რომელთა პირობის შედეგიც ყოველთვის ჭეშმარიტია.

If = როდესაც პირობა მაშინვე სრულდება;
When = როდესაც პირობა ადრე თუ გვიან მოხდება.

სტრუქტურა ასეთია:
If/When + present simple + , + present simple
Present simple + if/when + present simple

მაგალითად:
— “If/when you tell me what to buy, I go to the supermarket.” = წინადადების პირველი ნაწილი არის პირობა, რომელიც იწვევს შედეგს და ეს შედეგი გამოხატულია წინადადების მეორე ნაწილში.
— “go to the supermarket if/when you tell me what to buy.” = წინადადების პირველი ნაწილი არის შედეგი, რომლის გამომწვევი პირობა გამოხატულია წინადადების მეორე ნაწილში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License