Unit 11.2

Sự hình thành câu hỏi đuôi

Advertising

Introduction

Câu hỏi đuôi [question tag] là một câu hỏi ngắn ở cuối câu được sử dụng để kiểm tra thông tin, yêu cầu xác nhận (đuôi phủ định) hoặc thỏa thuận (đuôi khẳng định).

Form

Câu hỏi đuôi được hình thành bởi cùng một động từ của câu (trợ động từ, động từ to be và động từ khiếm khuyết).

Cấu trúc của chúng là:

 • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject]?
 • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject]?

Example

Câu khẳng định + đuôi phủ định

 • You called the ambulance, didn’t you?
 • He is the prime minister, isn’t he?
 • They can go to the town hall, can’t they?

Câu phủ định + đuôi khẳng định

 • You don’t like this political party, do you?
 • He is not going to the army, is he?
 • They couldn’t arrive yesterday, could they?

Use

Chúng ta sử dụng câu hỏi đuôi như câu hỏi mà chúng ta chỉ muốn biết câu trả lời hoặc yêu cầu thỏa thuận khi chúng ta đã biết câu trả lời.

 • Câu khẳng định sử dụng đuôi phủ định khi tìm kiếm xác nhận;
 • Câu phủ định sử dụng đuôi khẳng định khi tìm kiếm thỏa thuận.

Summary

Câu hỏi đuôi [Question tags] là những câu hỏi ngắn ở cuối câu và chúng ta sử dụng chúng để kiểm tra thông tin, yêu cầu xác nhận (đuôi phủ định) hoặc thỏa thuận (đuôi khẳng định).

 • Khi chúng ta bắt đầu bằng một câu khẳng định, chúng ta sử dụng một đuôi phủ định, được hình thành bởi một trợ từ không theo sau là một đại từ chủ ngữ.
 • Khi chúng ta bắt đầu bằng một câu phủ định, chúng ta sử dụng một đuôi khẳng định, được hình thành bởi một trợ từ theo sau là một đại từ chủ ngữ.

Ví dụ:
— “You love me, don’t you?” = Người nói yêu cầu xác nhận.
— “You don’t love me, do you?” = Người nói yêu cầu thỏa thuận.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License