Unit 9.2

Giới từ sở hữu

Advertising

Introduction

Giới từ [Prepositions] là những từ nhỏ kết nối các yếu tố trong một câu. Chúng rất cần thiết bởi vì chúng cung cấp thêm chi tiết về câu.

Giới từ sở hữu [Prepositions of possession] được sử dụng để thể hiện rằng một cái gì đó thuộc về một người, động vật hoặc vật.

Form

Các giới từ chính được sử dụng để thể hiện sự sở hữu là:

 • ofof + nouns/possessive pronouns;
 • toto + object pronouns;
 • withwith adjectives/nouns.

Example

Of

 • These are the most important monuments of London.
 • Dublin is the capital of Ireland.
 • She is a friend of mine.

To

 • This towel belongs to me.

With

 • I saw a boy with brown eyes.
 • She spoke with a German accent.
 • The girl with the black hat.

Use

Chúng ta sử dụng giới từ sở hữu để làm nổi bật mối quan hệ sở hữu và sự sở hữu:

 • of được sử dụng với các quốc gia, thành phố, người dân, đại từ sở hữu;
 • to được sử dụng để thể hiện sự thuộc về (belong to);
 • with được sử dụng với các đặc điểm ngoại hình, điểm nhấn, đồ vật / vật liệu / động vật.

Summary

Giới từ sở hữu [Prepositions of possession] được sử dụng để thể hiện rằng một cái gì đó thuộc về một người, động vật hoặc vật. Không có quy tắc liên quan đến chủ đề này, do đó bạn cần phải học chúng.

Các giới từ sở hữu chính là: of, to và with.

Ví dụ:
— “She is the girl of his dreams.” = Chúng ta sử dụng of thể hiện sự sở hữu.
— “She is the girl with the piercing.” = Chúng ta sử dụng with để thể hiện đặc điểm thể chất của ai đó.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Chúng ta sử dụng belong to để thể hiện sự thuộc về.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License