Unit 2.1

Tương lai đơn ở thể khẳng định

Advertising

Introduction

Tương lai [future] là thì dùng để diễn tả các sự kiện trong tương lai. Chúng ta sử dụng cấu trúc tương lai đơn [future simple] để giới thiệu dự đoán, niềm tin hoặc dự định về tương lai.

Khi được thể hiện dưới thể khẳng định [affirmative], động từ xác nhận một cái gì đó về chủ ngữ.

Form

Tương lai đơn ở thể khẳng định của nó có cấu trúc:
Subject + will + verb + …

Subject will Verb
I/You/He/She/It will work
We/You/They will work

Phiên bản rút gọn của thể khẳng định là: I’ll – you’ll – he’ll…

Example

Lời hứa

 • will be there, I promise!
 • She promises she will wear a bikini.
 • We will tell you if he shows up.

Quyết định tự phát

 • I’m cold, I will put my gloves on!
 • Sure, he’ll come tonight.
 • No worries, they’ll call you back.

Hy vọng / ý kiến / dự đoán

 • I hope you will leave soon.
 • I think she will pay with cash.
 • In my opinion, they will buy this business.

Use

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể khẳng định của nó để:

 1. Nói ra một lời hứa;
 2. Ra quyết định tự phát;
 3. Thể hiện hy vọng, ý kiến hoặc dự đoán.

Summary

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn [future simple], ở thể khẳng định [affirmative], để xác nhận dự đoán, niềm tin hoặc ý định về tương lai.

Khi chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể khẳng định của nó, chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau là will và động từ nguyên mẫu.

Ví dụ:
— “We will work on important projects next month.” = Đây là câu khẳng định thì tương lai đơn [future simple affirmative], vì vậy chúng ta sử dụng will trước động từ nguyên mẫu work (will work).
♦ “We work on important projects.” = Đây là câu khẳng định thì hiện tại đơn [present simple affirmative], vì vậy chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu work (work).

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License