Unit 2.1

Tương lai đơn ở thể khẳng định

Introduction

Tương lai [future] là thì dùng để diễn tả các sự kiện trong tương lai. Chúng ta sử dụng cấu trúc tương lai đơn [future simple] để giới thiệu dự đoán, niềm tin hoặc dự định về tương lai.

Khi được thể hiện dưới thể khẳng định [affirmative], động từ xác nhận một cái gì đó về chủ ngữ.

Form

Tương lai đơn ở thể khẳng định của nó có cấu trúc:
Subject + will + verb + …

Subject will Verb
I/You/He/She/It will work
We/You/They will work

Phiên bản rút gọn của thể khẳng định là: I’ll – you’ll – he’ll…

Example

Lời hứa

 • will be there, I promise!
 • She promises she will wear a bikini.
 • We will tell you if he shows up.

Quyết định tự phát

 • I’m cold, I will put my gloves on!
 • Sure, he’ll come tonight.
 • No worries, they’ll call you back.

Hy vọng / ý kiến / dự đoán

 • I hope you will leave soon.
 • I think she will pay with cash.
 • In my opinion, they will buy this business.

Use

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể khẳng định của nó để:

 1. Nói ra một lời hứa;
 2. Ra quyết định tự phát;
 3. Thể hiện hy vọng, ý kiến hoặc dự đoán.

Summary

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn [future simple], ở thể khẳng định [affirmative], để xác nhận dự đoán, niềm tin hoặc ý định về tương lai.

Khi chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể khẳng định của nó, chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau là will và động từ nguyên mẫu.

Ví dụ:
— “We will work on important projects next month.” = Đây là câu khẳng định thì tương lai đơn [future simple affirmative], vì vậy chúng ta sử dụng will trước động từ nguyên mẫu work (will work).
♦ “We work on important projects.” = Đây là câu khẳng định thì hiện tại đơn [present simple affirmative], vì vậy chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu work (work).

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.