Unit 6.2

Giới từ chỉ thời gian

Introduction

Giới từ [Prepositions] là những từ nhỏ kết nối các yếu tố trong một câu. Chúng rất cần thiết bởi vì chúng cung cấp thêm chi tiết về câu.

Chúng ta sử dụng giới từ chỉ thời gian [prepositions of time] để định vị sự kiện trong khung thời gian {xem Giới từ chung, cấp A1}.

Form

Giới từ chỉ thời gian không đứng một mình mà đứng cùng với các yếu tố khác của câu để tạo ra những gì chúng ta có thể gọi là cụm từ giới từ [prepositional phrases]: at, on, inby.

Example

At

 • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
 • He is going to the forest at Easter.
 • At weekends we take the dogs for a walk.

On

 • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
 • She was born on the 1st of September in 1997.
 • The island sank on Sunday morning.

In

 • I always travel to famous forests in Finland in November.
 • In autumn it always rains.
 • In the evening the horses started to run.

By

 • Please, send me those tickets by Monday.
 • She has to finish her world map by next week.
 • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Use

Chúng ta sử dụng giới từ chỉ thời gian để định vị một sự kiện trong một thời điểm hoặc khoảng thời gian cụ thể.

At

 • Thời gian chính xác (the momentsunrisenoonnightmidnighthours);
 • Các khoảng thời gian nghỉ lễ đặc biệt (Christmas*, Easter…);
 • Cuối tuần*.

On

 • Các ngày trong tuần (MondaySaturdayWednesday…);
 • Ngày;
 • Buổi cụ thể trong ngày (on Sunday morning).

In

 • Tháng, năm, thế kỷ;
 • Mùa;
 • Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều.

By

 • Hành động trong khoảng thời gian giới hạn;
 • Dự án có thời hạn;
 • Thời gian trở về của ai đó.

*Trong tiếng Anh Mỹ bạn có thể thấy on thay vì at.

Summary

Giới từ chỉ thời gian [Prepositions of time] được sử dụng để định vị sự kiện trong bối cảnh thời gian.

Các giới từ chỉ thời gian chính là: at, on, in và by.

Ví dụ:
— “I will go to my grandparents’ house at Christmas.” = Chúng ta sử dụng at để nói về thời gian nghỉ lễ đặc biệt.
— “I will go to my grandparents’ house on 25th of December.” = Chúng ta sử dụng on để nói về ngày.                                     — “I will go to my grandparents’ house in December.” = Chúng ta sử dụng in để nói về tháng.
— “I will return from my grandparents’ house by December.” = Chúng ta sử dụng by nói về thời gian trở về của một ai đó.

LƯU Ý: Trong tiếng Anh Mỹ, bạn có thể thấy Giáng sinh và cuối tuần đi với on thay vì at.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License