Unit 2.1

Tương lai đơn ở thể nghi vấn

Introduction

Tương lai [future] là thì dùng để diễn tả các sự kiện trong tương lai. Chúng ta sử dụng cấu trúc tương lai đơn [future simple] để giới thiệu dự đoán, niềm tin hoặc dự định về tương lai.

Khi được thể hiện dưới thể nghi vấn [interrogative], động từ được dùng để hỏi một cái gì đó về chủ ngữ.

Form

Tương lai đơn ở thể nghi vấn của nó có cấu trúc:
Will + subject + verb + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?

Example

Câu hỏi Yes/ No

  • Will you bring your student card?
  • Will she wear her dress?
  • Will they leave a tip?

Câu hỏi Wh-

  • What will you wear tonight?
  • Where will the poor sit?
  • When will we finish these cheques?

Use

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể nghi vấn của nó để hỏi thông tin về tương lai:

  • Câu hỏi Yes/ No;
  • Câu hỏi Wh- .

Summary

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn [future simple], dưới hình thức nghi vấn [interrogative], để hỏi về những dự đoán, niềm tin hoặc ý định về tương lai.

Khi chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể nghi vấn, chúng ta bắt đầu bằng will theo sau là chủ ngữ và động từ nguyên mẫu (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— “Will you work on important projects next month?” = Đây là câu nghi vấn thì tương lai đơn [future simple interrogative], vì vậy chúng ta bắt đầu bằng will và chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu go (go).
♦ “Do you work on important projects?” = Đây là câu nghi vấn thì tương lai đơn [present simple interrogative], vì vậy chúng ta bắt đầu bằng do và chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu work (work).

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License