Unit 2.1

Tương lai đơn ở thể nghi vấn

Advertising

Introduction

Tương lai [future] là thì dùng để diễn tả các sự kiện trong tương lai. Chúng ta sử dụng cấu trúc tương lai đơn [future simple] để giới thiệu dự đoán, niềm tin hoặc dự định về tương lai.

Khi được thể hiện dưới thể nghi vấn [interrogative], động từ được dùng để hỏi một cái gì đó về chủ ngữ.

Form

Tương lai đơn ở thể nghi vấn của nó có cấu trúc:
Will + subject + verb + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?

Example

Câu hỏi Yes/ No

  • Will you bring your student card?
  • Will she wear her dress?
  • Will they leave a tip?

Câu hỏi Wh-

  • What will you wear tonight?
  • Where will the poor sit?
  • When will we finish these cheques?

Use

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể nghi vấn của nó để hỏi thông tin về tương lai:

  • Câu hỏi Yes/ No;
  • Câu hỏi Wh- .

Summary

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn [future simple], dưới hình thức nghi vấn [interrogative], để hỏi về những dự đoán, niềm tin hoặc ý định về tương lai.

Khi chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể nghi vấn, chúng ta bắt đầu bằng will theo sau là chủ ngữ và động từ nguyên mẫu (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— “Will you work on important projects next month?” = Đây là câu nghi vấn thì tương lai đơn [future simple interrogative], vì vậy chúng ta bắt đầu bằng will và chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu go (go).
♦ “Do you work on important projects?” = Đây là câu nghi vấn thì tương lai đơn [present simple interrogative], vì vậy chúng ta bắt đầu bằng do và chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu work (work).

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License