Unit 9.1

Hình thành trạng từ

Advertising

Introduction

Trạng từ [Adverbs] là biểu thức có chức năng như bổ nghĩa của các yếu tố khác trong mệnh đề. Chúng có thể cung cấp một loạt các thông tin.

Form

Trạng từ có thể được hình thành từ tính từ theo hậu tố của chúng. Sự hình thành trạng từ có các trường hợp khác nhau như:

Thông thường

Các trạng từ được hình thành bằng cách chỉ thêm -ly vào tính từ.

Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly

Loại lệ

Ngoại lệ cho những trường hợp hình thành trạng từ thông thường:

 • Tính từ có hậu tố -y: đổi thành -i trước khi thêm -ly.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • Nếu một tính từ
 • kết thúc bằng phụ âm + -le, -e trở thành -y.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • Tính từ có hậu tố -ic: add -ally.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

Bất quy tắc

Ngoài ra còn có một số trạng từ bất quy tắc:

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

Friendlytimelytính từ và nếu chúng ta muốn sử dụng chúng làm trạng từ, chúng ta tuân theo các cấu trúc sau:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

Example

Thông thường

Hầu hết các trạng từ

 • He was answering slowly.

Tính từ với hậu tố -y

 • She easily moved to another flat.

Tính từ kết thúc bằng phụ âm + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Tính từ với hậu tố -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Bất quy tắc

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

Chúng ta sử dụng một trạng từ để mô tả hoặc cung cấp thêm thông tin về một động từ, tính từ, cụm từ hoặc một trạng từ khác.

Summary

Trạng từ [Adverbs] là biểu thức có chức năng như bổ nghĩa của các yếu tố khác trong mệnh đề. Chúng cung cấp thêm thông tin. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta có thể tạo trạng từ từ tính từ chỉ bằng cách thêm -ly.

Ví dụ:
“Beautiful” ⇒ “Beautifully“. = Chúng ta thêm -ly ở cuối tính từ.

Có một số trường hợp ngoại lệ [exceptions], tùy thuộc vào kết thúc của tính từ.

Ví dụ:
— Với hậu tố -y, chúng ta thay -y thành -i và thêm -ly: “Easy ⇒ “Easily“.
— Với phụ âm + -le, chúng ta thay -e thành -y: “Noble ⇒ “Nobly“.
— Với hậu tố -ic, chúng ta thêm -ally: “Drastic ⇒ “Drastically“.

Một số trạng từ bất quy tắc không có quy tắc cho sự hình thành của chúng (fully, publiclyin a timely manner…).

Ví dụ:
— “Publicly” ⇒ “Publicly”.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License