Unit 9.2

Giới từ chỉ phương pháp và cách thức

Contributors

Introduction

Giới từ [Prepositions] là những từ nhỏ kết nối các yếu tố trong một câu. Chúng rất cần thiết bởi vì chúng cung cấp thêm chi tiết về câu.

Giới từ chỉ phương pháp và cách thức [Prepositions of method and manner] được sử dụng để giải thích theo cách [way] mà một cái gì đó được thực hiện.

Form

Các giới từ chỉ cách thức chính là:

  • by: by + [verb + -ing]/noun
  • withwith + noun

Example

By

  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.

With

  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

Chúng ta sử dụng giới từ chỉ phương pháp và cách thức để cho thấy cách chúng ta làm mọi việc:

  • by chỉ ra hành động chúng ta làm để có kết quả;
  • with thể hiện cách thức của chúng ta trong quá trình hành động hoặc các đối tượng mà chúng ta sử dụng để có được kết quả.

Summary

Giới từ chỉ phương pháp và cách thức [Prepositions of method and manner] được sử dụng để giải thích theo cách [way] mà một cái gì đó được thực hiện.

Các giới từ chỉ phương pháp và cách thức chính là:

  • By: để thể hiện hành động và nó được theo sau bởi danh động từ (verb + -ing) hoặc một danh từ.
  • With: với các đối tượng hoặc công cụ được sử dụng để đạt được một cái gì đó, và nó thường được theo sau bởi một danh từ.

Ví dụ:
— “We can handle the situation by talking.” = Chúng ta sử dụng by để chỉ ra hành động chúng ta làm.
— “We can handle the situation with patience.” = Chúng ta sử dụng with để thể hiện cách của chúng ta trong suốt hành động.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License