Unit 3.2

Thì quá khứ tiếp diễn ở thể nghi vấn

Advertising

Introduction

Quá khứ tiếp diễn [past continuous] (hoặc progressive) là thì được sử dụng để diễn tả các tình huống xảy ra trong quá khứ và đang diễn ra bất cứ lúc nào trong một khoảng thời gian.

Khi được thể hiện dưới thể nghi vấn [interrogative], nó được sử dụng để đặt câu hỏi về những điều đã và đang xảy ra trong một khoảng thời gian đã qua.

Form

Quá khứ tiếp diễn ở thể nghi vấn có cấu trúc:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

 • Was/were: quá khứ đơn của động từ to be.
Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?

Example

Hành động nền dài hơn bị gián đoạn bởi một hành động ngắn hơn

 • Was I running in the park when you sent me that message?
 • Was she practising sport when I called her?
 • Were they watching TV when she got back from work?

Sự kiện xảy ra vào một thời điểm chính xác trong quá khứ

 • Was I running in the park at 9 o’clock?
 • Was she practising sport when I called her at 11:45?
 • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?

Hành động không bị gián đoạn trong tiến trình trong một thời gian

 • Was I running?
 • Was he crossing the road?
 • Were we watching TV during our break?

Khoảng thời gian trong quá khứ

 • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
 • Was she practising sport every day last year to prepare for the race?
 • Were they watching TV all day when they were teenagers?

Những hành động đồng thời trong quá khứ

 • Was I running while she was walking?
 • Was she practising sport while her mother was cooking?
 • Were we talking while the kids were watching TV?

Chuỗi hành động xảy ra trong quá khứ

 • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
 • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
 • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?

Hành động lặp đi lặp lại hoặc gây phiền nhiễu (luôn luôn)

 • Was I always going late to class?
 • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
 • Were they always watching TV on high volume late at night?

Use

Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễnthể nghi vấn của nó, để hỏi về:

 • Một hành động nền dài hơn bị gián đoạn bởi một hành động ngắn hơn bất ngờ (điều gì đó bất ngờ xảy ra trong khi một sự kiện dài hơn khác đang diễn ra);
 • Một sự kiện đã xảy ra vào một thời điểm chính xác trong quá khứ (thể hiện ngày, giờ hoặc cung cấp thông tin thời gian cụ thể về một sự kiện đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ);
 • Một hành động không bị gián đoạn đang diễn ra trong một thời gian (sự kiện đang diễn ra trong quá khứ trong một khoảng thời gian dài);
 • Khoảng thời gian trong quá khứ (sự kiện đang diễn ra trong quá khứ trong một khoảng thời gian kéo dài);
 • Hành động đồng thời trong quá khứ (hai sự kiện đã xảy ra cùng một lúc);
 • Các hành động xảy ra trong quá khứ theo trình tự (thường được sử dụng để mô tả một tình huống trong đó các sự kiện khác nhau đã xảy ra cùng một lúc);
 • Hành động lặp đi lặp lại hoặc gây phiền nhiễu (với các biểu thức luôn luôn hoặc tương tự gợi ý ý tưởng về một sự kiện lặp lại).

Summary

Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn [past continuous], dưới thể nghi vấn [interrogative], để hỏi về các tình huống xảy ra trong quá khứ và đang được diễn ra tại mọi thời điểm trong một khoảng thời gian.

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn ở thể nghi vấn, chúng ta bắt đầu bằng was hoặc were được theo sau bởi chủ ngữ và động từ thêm -ing (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— “Was I playing football when the phone rang?” = Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để hỏi nếu một cái gì đó bị gián đoạn khi điện thoại reo.
♦ “Did I play football?” = Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn để hỏi về một hành động bắt đầu và kết thúc trong quá khứ.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License