A few vs A little và Few vs Little

Can và Could: Động từ khiếm khuyết chỉ khả năng

Câu điều kiện loại không

Câu điều kiện loại một

Câu hỏi với Like

Câu hỏi với Shall…?

Câu hỏi Wh- ở thì quá khứ

Câu hỏi Wh- với từ : Who…?

Câu hỏi Yes – No ở thì quá khứ

Cấu trúc Be going to

Cụm động từ

Đại từ bất định: Something và Nothing

Đại từ phản thân

Đại từ quan hệ của địa điểm và thời gian

Đại từ quan hệ của người và vật

Danh từ không đếm được

Danh từ số nhiều bất biến

Động từ giới từ

Động từ nguyên mẫu chỉ mục đích

Động từ theo sau bởi Danh động từ và Động từ nguyên mẫu

For và Since với thì hiện tại hoàn thành

Giới từ chỉ địa điểm

Giới từ chỉ nơi chốn – mở rộng

Giới từ chỉ phương pháp và cách thức

Giới từ chỉ sự di chuyển

Giới từ chỉ thời gian

Giới từ sở hữu

Have to: Động từ khiếm khuyết chỉ sự bắt buộc

Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn cho tương lai

Hình thành trạng từ

May: Động từ khiếm khuyết chỉ sự có thể

Mệnh đề phụ thuộc chỉ thời gian

Mệnh đề so sánh: As … as

Must: Động từ khiếm khuyết chỉ sự bắt buộc

Ôn tập

One và Ones

Ought to: Trợ động từ tình thái

Quá khứ phân từ

Revision Topics 1-6

Revision Topics 7-11

Should vs Ought to

Should: Trợ động từ tình thái

So sánh với Like

So that vs So … that

Sự hình thành câu hỏi đuôi

Sự kết hợp phổ biến giữa tính từ và giới từ

Thì hiện tại hoàn thành ở thể khẳng định

Thì hiện tại hoàn thành ở thể nghi vấn

Thì hiện tại hoàn thành ở thể phủ định

Thì quá khứ tiếp diễn ở thể khẳng định

Thì quá khứ tiếp diễn ở thể nghi vấn

Thì quá khứ tiếp diễn ở thể phủ định

Tính từ chỉ số lượng

Tính từ chủ động và tính từ bị động

To be used to ở thể khẳng định

To be used to ở thể nghi vấn

To be used to ở thể phủ định

Trạng từ chỉ cách thức

Trạng từ chỉ mức độ

Trạng từ chỉ nơi chốn

Trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ thời gian

Trạng từ chỉ thời gian với thì hiện tại hoàn thành

Từ nhấn mạnh và Từ giảm nhẹ

Tương lai đơn ở thể khẳng định

Tương lai đơn ở thể nghi vấn

Tương lai đơn ở thể phủ định

Tương lai với Will hoặc Be going to