Unit 3.2

Thì quá khứ tiếp diễn ở thể khẳng định

Advertising

Introduction

Quá khứ tiếp diễn [past continuous] (hoặc progressive) là thì được sử dụng để diễn tả các tình huống xảy ra trong quá khứ và đang diễn ra bất cứ lúc nào trong một khoảng thời gian.

Khi được thể hiện dưới thể khẳng định [affirmative], động từ xác nhận rằng một cái gì đó đã xảy ra trong một khoảng thời gian đã qua.

Form

Quá khứ tiếp diễn ở thể khẳng định có cấu trúc:
Subject + was/were + [verb + -ing] + …

 • Was/were: quá khứ đơn của động từ to be.
Subject was/were Verb + -ing
I was working
You were working
He/She/It was working
We/You/They were working

Example

Hành động nền dài hơn bị gián đoạn bởi một hành động ngắn hơn

 • was running in the park when you sent me that message.
 • She was practising sport when I called her.
 • They were watching TV when she got back from work.

Sự kiện xảy ra vào một thời điểm chính xác trong quá khứ

 • It was 9 o’ clock when I was running in the park.
 • I called her at 11:45 and she was practising sport.
 • She returned from work at 7 o’ clock and they were still watching TV.

Hành động không bị gián đoạn trong tiến trình trong một thời gian

 • was running.
 • He was crossing the road.
 • We were watching TV during our break.

Khoảng thời gian trong quá khứ

 • was working in the bakery last summer.
 • She was practising sports every day last year.
 • They were watching TV all day when they were young.

Những hành động đồng thời trong quá khứ

 • was running while she was walking.
 • She was practising sport while her mother was cooking.
 • We were talking while the kids were watching TV.

Chuỗi hành động xảy ra trong quá khứ

 • I went to the park, the kids were playing on the grass, their parents were sitting on the fence and some teenagers were running.
 • She went home and her mother was working on the laptop, her father was watching tv and her sister was studying.
 • We went to the doctor today and while waiting, some patients were reading magazines, some were talking on the phone and the secretary was typing on the computer.

Hành động lặp đi lặp lại hoặc gây phiền nhiễu (luôn luôn)

 • was always going to class late.
 • She was doing sports every day for years to become a good athlete.
 • They were always watching TV on high volume late at night.

Use

Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn ở thể khẳng định của nó, để xác nhận:

 • Một hành động nền dài hơn bị gián đoạn bởi một hành động ngắn hơn bất ngờ (điều gì đó bất ngờ xảy ra trong khi một sự kiện dài hơn khác đang diễn ra);
 • Một sự kiện đã xảy ra vào một thời điểm chính xác trong quá khứ (thể hiện ngày, giờ hoặc cung cấp thông tin thời gian cụ thể về một sự kiện đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ);
 • Một hành động không bị gián đoạn đang diễn ra trong một thời gian (sự kiện đang diễn ra trong quá khứ trong một khoảng thời gian dài);
 • Khoảng thời gian trong quá khứ (sự kiện đang diễn ra trong quá khứ trong một khoảng thời gian kéo dài);
 • Hành động đồng thời trong quá khứ (hai sự kiện đã xảy ra cùng một lúc);
 • Các hành động xảy ra trong quá khứ theo trình tự (thường được sử dụng để mô tả một tình huống trong đó các sự kiện khác nhau đã xảy ra cùng một lúc);
 • Hành động lặp đi lặp lại hoặc gây phiền nhiễu (với các biểu thức luôn luôn hoặc tương tự gợi ý ý tưởng về một sự kiện lặp lại).

Summary

Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn [past continuous] ở thể khẳng định [affirmative] để xác nhận các tình huống xảy ra trong quá khứ và đang được diễn ra tại mọi thời điểm trong một khoảng thời gian.

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn ở thể khẳng định, chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau bởi was hoặc were và động từ thêm -ing.

Ví dụ:
— “I was playing football when the phone rang.” = Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một tình huống trong tiến trình được coi là một hành động nền, bị gián đoạn bởi một hành động bất ngờ (thể hiện trong quá khứ đơn).
♦ “I played football.” = Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn để thể hiện ý tưởng về một hành động bắt đầu và kết thúc trong quá khứ.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License