Unit 4.1

Câu điều kiện loại một

Advertising

Introduction

Một câu điều kiện [conditional sentence] thường bao gồm hai phần: mệnh đề if [if-clause] (hoặc mệnh đề điều kiện) biểu thị điều kiện và mệnh đề chính [main clause] biểu thị hệ quả của điều kiện đó.

Điều kiện loại một [First conditional] được sử dụng để thể hiện các điều kiện và hậu quả trong tương lai hoặc để diễn tả điều gì đó có thể xảy ra.

Form

Câu điều kiện loại một [first conditional] được tạo thành bởi hai mệnh đề, mệnh đề if [if-clause] (chúng ta bắt đầu mệnh đề với if) và mệnh đề chính.

Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn trong mệnh đề if (mặc dù chúng ta đang nói về một điều kiện trong tương lai) và thì tương lai đơn trong mệnh đề chính.

Thứ tự của các câu không thay đổi ý nghĩa, do đó, có hai cách để hình thành các biểu thức như sau:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Present Simple , Simple Future

hoặc

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Simple Future if + Present Simple

LƯU Ý: Chúng ta không thể sử dụng When thay vì If trong mệnh đề If trong Câu điều kiện loại một.

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

Chúng ta sử dụng điều kiện loại một (if) để diễn tả điều gì đó thực sự có thể hoặc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Kết quả của điều kiện (if) là không chắc chắn.

Summary

Một câu điều kiện bao gồm hai phần: mệnh đề if (điều kiện) và mệnh đề chính [main clause] (kết quả của điều kiện).

Điều kiện loại một [first conditional] được sử dụng để thể hiện kết quả của các điều kiện không chắc chắn nhưng rất có khả năng xảy ra hoặc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

Cấu trúc là:

Chúng ta bắt đầu bằng từ if theo sau là mệnh đề ở thì hiện tại đơn, dấu phẩy và mệnh đề ở thì tương lai đơn. Chúng ta cũng có thể bắt đầu với một mệnh đề trong tương lai đơn, theo sau là từ if và một mệnh đề ở thì hiện tại đơn (chúng ta không sử dụng dấu phẩy ở đây).

Ví dụ:
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Phần đầu tiên của mệnh đề là điều kiện tạo ra kết quả, có thể được thể hiện trong phần thứ hai.
— “I will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Phần đầu tiên của mệnh đề là kết quả của điều kiện được mô tả trong phần thứ hai.

LƯU Ý: Chúng ta không sử dụng When.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License