Unit 6.1

A few vs A little và Few vs Little

Contributors

Introduction

A few/a little và few/little là định lượng có nghĩa là một ít/đủ [some/enough] hoặc là không đủ [not enough].

Form

Việc sử dụng các định lượng này phụ thuộc vào danh từ:

Positive Attitude Negative Attitude
Plural Countable a few few
Singular Uncountable a little little

Example

  • We have a few beautiful monuments to see.
    Few beaches are suitable for swimming.
  • We can bake a cake! We have a little flour.
    We can’t bake a cake! We have (very) little flour.

Use

A few và a little nghĩa là một ít/đủ. Họ cho thấy rằng một cái gì đó là nhiều hơn mong đợi hoặc vẫn còn.

Few và little nghĩa là không đủ, ít hoặc ít hơn mong đợi. Nó cho thấy rằng không có nhiều thứ gì đó, thiếu thứ gì đó.

Summary

A few hoặc few và a little hoặc little tất cả đều có nghĩa là một ít [some].

  • Với danh từ đếm được số nhiều: a few (tích cực) và few (tiêu cực).
  • Với danh từ không đếm được số ít: a little (tích cực) and little (tiêu cực).

Ví dụ:
— “I have a few pencils in my bag, I do not need to buy new ones.” / “I have few pencils in my bag, I have to buy new ones.”
— “There is a little milk in the fridge, we can make a cake.” / “There is little milk in the fridge, we can’t make a cake.”

Khi đứng trước nó là a, nó mang nghĩa là tích cực và cho thấy rằng một cái gì đó vẫn còn; khi không có mạo từ a, nó gợi ý rằng không có nhiều thứ.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License