Unit 10.2

İfadəli Fellər

Contributors

Introduction

İfadəli fellər [phrasal verb] bir fel və hissəcik tərəfindən əmələ gələn iki hissəli feldir. Hissəcik ümumiyyətlə fel üçün tamamilə yeni bir məna verir.

Form

İfadəli fellər [phrasal verb] iki hissədən ibarətdir: ilk hissə, felin [verb] yerləşdiyi baza adlanır; ikinci hissə bir zərfdən [adverb] ibarətdir və ya bazanı izləyən bir ədat adlanır.

İfadəli felləri [phrasal verb] olan cümlələr əsasən aşağıdakı quruluşlara malikdir:

… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Bəzi qaydalar var:

  • Bəzi ifadəli fellər [phrasal verbs] keçicidir [transitive], yəni bunları bir obyekt izləməlidir;
  • Bəzi ifadəli fellər [phrasal] keçici deyildir [intransitive], ona görə də onları heçbir obyekt izləyə bilməz;
  • Bəzi ifadəli fellər [phrasal] ayrılandır və obyekti onların ortasına qoya bilərsən, bəziləri isə deyil, buna görə də obyekti bu iki hissənin arasına qoya bilməzsən.

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: come in, get uplook for, switch off

Example

  • I have to look for the grammar book.
  • Come in. The door is open.
  • Can you switch the light off, please?
    Get up now. It’s 12 a.m.!

Use

İfadəli fellər [phrasal verbs] ümumiyyətlə onları təşkil edən fellərdən tamamilə fərqli mənalar daşıyır. İfadəli fellərin [phrasal verbs] özünün mənasını düzəltdiyi sözlərdən onu anlamaq çox çətindir.

Summary

İfadəli fellər [phrasal verbs] birləşmələrin yaratdığı kiçik ifadələr fellərlə [verbs] və ədatlarla [prepositions] və ya fellərin və zərflərin. birləşmələrindən əmələ gəlmişdir.

Bəzi qaydalar var:

  • İfadəli fellər[phrasal verbs] ya keçicidir [transitive], hansıki obyekt tərəfindın izlənməlidir, ya da keçici deyil [intransitive], hansıki bunları heçbir obyekt izləmir.
  • Həm də ki, bəzi İfadəli fellər [phrasal verbs] ayrılırlar, beləliklə obyekti iki hissənin ortasına qoymaq mümkün olur, amma bəziləri ayrılmır, ona görə də bunu edə bilmərik.

Onların mənaları orijinal feldən tamamilə fərqlidir və onun tərkib hissələrinə baxaraq ifadəli fellər [phrasal verbs]

anlaya bilmərik. Bu mövzu ilə bağlı heç bir qayda yoxdur, ona görə onları əzbərdən öyrənməlisiniz (come in, look after, turn off…).

Misal üçün:
— “I’ll wake you up at 8am.” = Wake someone up means making the object (you) awake.
— “They brought up publicity campaigns in the Chamber of Commerce.” = Bring up means mentioning a topic.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License