Unit 10.2

İfadəli Fellər

Advertising

Introduction

İfadəli fellər [phrasal verb] bir fel və hissəcik tərəfindən əmələ gələn iki hissəli feldir. Hissəcik ümumiyyətlə fel üçün tamamilə yeni bir məna verir.

Form

İfadəli fellər [phrasal verb] iki hissədən ibarətdir: ilk hissə, felin [verb] yerləşdiyi baza adlanır; ikinci hissə bir zərfdən [adverb] ibarətdir və ya bazanı izləyən bir ədat adlanır.

İfadəli felləri [phrasal verb] olan cümlələr əsasən aşağıdakı quruluşlara malikdir:

… + verb + object + preposition/adverb + …
… + verb + preposition/adverb + object + …

Bəzi qaydalar var:

  • Bəzi ifadəli fellər [phrasal verbs] keçicidir [transitive], yəni bunları bir obyekt izləməlidir;
  • Bəzi ifadəli fellər [phrasal] keçici deyildir [intransitive], ona görə də onları heçbir obyekt izləyə bilməz;
  • Bəzi ifadəli fellər [phrasal] ayrılandır və obyekti onların ortasına qoya bilərsən, bəziləri isə deyil, buna görə də obyekti bu iki hissənin arasına qoya bilməzsən.

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: come in, get uplook for, switch off

Example

  • I have to look for the grammar book.
  • Come in. The door is open.
  • Can you switch the light off, please?
    Get up now. It’s 12 a.m.!

Use

İfadəli fellər [phrasal verbs] ümumiyyətlə onları təşkil edən fellərdən tamamilə fərqli mənalar daşıyır. İfadəli fellərin [phrasal verbs] özünün mənasını düzəltdiyi sözlərdən onu anlamaq çox çətindir.

Summary

İfadəli fellər [phrasal verbs] birləşmələrin yaratdığı kiçik ifadələr fellərlə [verbs] və ədatlarla [prepositions] və ya fellərin və zərflərin. birləşmələrindən əmələ gəlmişdir.

Bəzi qaydalar var:

  • İfadəli fellər[phrasal verbs] ya keçicidir [transitive], hansıki obyekt tərəfindın izlənməlidir, ya da keçici deyil [intransitive], hansıki bunları heçbir obyekt izləmir.
  • Həm də ki, bəzi İfadəli fellər [phrasal verbs] ayrılırlar, beləliklə obyekti iki hissənin ortasına qoymaq mümkün olur, amma bəziləri ayrılmır, ona görə də bunu edə bilmərik.

Onların mənaları orijinal feldən tamamilə fərqlidir və onun tərkib hissələrinə baxaraq ifadəli fellər [phrasal verbs]

anlaya bilmərik. Bu mövzu ilə bağlı heç bir qayda yoxdur, ona görə onları əzbərdən öyrənməlisiniz (come in, look after, turn off…).

Misal üçün:
— “I’ll wake you up at 8am.” = Wake someone up means making the object (you) awake.
— “They brought up publicity campaigns in the Chamber of Commerce.” = Bring up means mentioning a topic.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License