Unit 7.2

Should proti ought to

Introduction

Should in ought to pripadata skupini pomožnih modalnih glagolov [modal verbs], ki nimajo nobenega pomena sami na sebi, ampak modificirajo glavni glagol, spreminjajo njegov pomen in dajejo več podrobnosti o dejanju.

Should in ought to uporabljamo za izražanje obvez in dolžnosti preko nasvetov in priporočil.

Form

Should in ought to vedno sledi nedoločnik glagola. Tudi v tretji osebi ednine imata enako obliko.

Trdilni obliki:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Nikalni obliki:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Vprašalni obliki:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

Modalna glagola imata zelo podoben pomen in en lahko zamenja drugega. Lahko ju dojemamo kot šibkejša od must.

Vseeno pa se should uporablja veliko pogosteje kot ought to, pa tudi manj formalen je. Ought ni skoraj nikoli uporabljen v vprašalni in nikalni obliki.

Summary

Modalna glagola [modal verbs] should in ought to izražata obvezo ali nasvet. Vedno jima sledi nedoločnik.

Kljub temu, da imata podoben pomen, se razlikujeta po uporabi.

 • Should se uporablja pogosteje in je manj formalen.
 • Ought to je v vsakodnevni rabi zelo redek, še posebej v nikalni in vprašalni obliki, in je na splošno bolj formalen.

Na primer:
—  “You should apologize.” / “You ought to apologize.”

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License