Unit 10.2

Like


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Glagol like se koristi za opisivanje stvari u kojima uživamo i koje nam se sviđaju.

Form

Ovu konstrukciju uobičajeno možemo naći u tri oblika:

Affirmative

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + like/likes + [verb + ing]/noun + …

 • Like/likes: u potvrdnom obliku treće lice jednine se mijenja iz likelikes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Negative

Struktura u negativnom obliku:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: u negativnom obliku treće lice jednine se mijenja iz do u does;
 • Skraćeni negativni oblik je isti kao i skraćeni oblik u present simplu: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Interrogative

Struktura u upitnom obliku:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: u upitnom obliku treće lice jednine se mijenja iz dodoes.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Affirmative

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Negative

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Interrogative

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like koristimo kad opisujemo nešto u čemu uživamo ili što volimo. 

Summary

Glagol like koristimo za izricanje uživanja u nečemu. Koristimo različite strukture, ovisno o tvorbi glagola kojeg ćemo koristiti.

Strukture su:

 • Potvrdni oblik: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes za treće lice jednine).
 • Negativni oblik: Subject + do/does + not + -like + [verb + -ing]/noun + … (does za treće lice jednine).
 • Upitni oblik: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does za treće lice jednine).

Naprimjer:
— Potvrdni oblik: “I like drinking tea.”
— Negativni oblik: “don’t like drinking tea.”
— Upitni oblik: “Do you like drinking tea?

NAPOMENA: Između like i would like postoji značajna razlika u značenju. Would like se koristi za izricanje zahtjeva ili ponuda na pristojniji način.

Naprimjer:
— “like sport.” = Koristimo like da izrazimo da subjekt uživa u sportu.
♦ “would like to do some sport.” = Koristimo would like da izrazimo želju subjekta da se bavi sportom.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form]. Bacite pogled na [Example] koja pokazuje njihovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises

External link to Like exercises (54).
Licenca

 • Like from English Grammar A1 Level for Croatian speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-hr/?p=141