Trạng từ chỉ mức độ

  • Absolutely (không có ngoại lệ, hoàn toàn).
  • Barely (bằng số lượng nhỏ nhất).
  • Completely (hoàn toàn).
  • Really (rất).
  • Totally (chắc chắn).

License