Trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ tần suất không xác định

 • Constantly (mọi lúc hoặc thường xuyên).
 • Frequently (thường xuyên).
 • Now and then (theo thời gian).
 • Occasionally (đôi khi nhưng không thường xuyên).
 • Regularly (thường xuyên).
 • Seldom (chỉ một vài lần).

Trạng từ chỉ tần suất xác định

 • Daily (lặp đi lặp lại hàng ngày).
 • Monthly (lặp đi lặp lại mỗi tháng).
 • Periodically (lặp đi lặp lại sau một khoảng thời gian cụ thể).
 • Weekly (lặp đi lặp lại mỗi tuần).
 • Yearly (lặp đi lặp lại mỗi năm).

License