Trạng từ chỉ nơi chốn

Việc sử dụng các trạng từ chỉ nơi chốn là:

  • Abroad (ở nước ngoài).
  • Anywhere (ở bất cứ nơi nào).
  • Downstairs (nằm ở tầng thấp).
  • Here (tại thời điểm này).
  • Indoors (trong nhà).
  • Inside (trong của một cái gì đó).
  • Outdoors (vào không gian mở).
  • Outside (ngoài của một cái gì đó).
  • There (ở nơi đó).
  • Upstairs (lên cầu thang, trên một tầng).

License