Cụm động từ

  • Bring up: đề cập đến một chủ ngữ cụ thể.
  • Clean up: để làm sạch một nơi, làm cho nó gọn gàng.
  • Hang up: để kết thúc một cuộc gọi trên điện thoại, đặc biệt là khi người khác không mong đợi.
  • Keep up: để kiên trì hoặc kiên trì.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License